Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Paździor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchylanie klauzul dołączanych do wyroków w Trybunale Archidiecezji Lubelskiej Stanisław Paździor s. 145-157
"Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan.1095 n. 2", Stanisław Paździor, Lublin 2004 : [recenzja] Janusz Grzęźlikowski Stanisław Paździor (aut. dzieła rec.) s. 277-282
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Stanisław Paździor s. 383-401