Znaleziono 21 artykułów

Ryszard Mikosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustawa z 9 marca 1991 roku o zmianie prawa górniczego Ryszard Mikosz s. 7-35
"Ograniczenia" własności (na przykładzie prawa górniczego) Ryszard Mikosz s. 9-114
Analiza i ocena stanu prawnego obowiązującego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie Aleksander Lipiński Ryszard Mikosz s. 9-38
Program przeciwdziałania ujemnemu oddziaływaniu na produkcję rolniczą lub leśną i jego stosunek do przepisów regulujących ochronę terenów górniczych Ryszard Mikosz s. 25-40
Ugoda w sprawach o naprawienie szkód górniczych Ryszard Mikosz s. 35-51
Ochrona środowiska w procesie tworzenia obszaru (terenu) górniczego Czesław Martysz Ryszard Mikosz s. 37-60
Budownictwo zastępcze jako forma naprawienia szkody górniczej Ryszard Mikosz s. 40-56
Szkoły górnicze a wywłaszczenie nieruchomości Ryszard Mikosz s. 42-54
Podmioty uprawnione do korzystania z wnętrza ziemi Ryszard Mikosz s. 50-87
Zasięg obowiązywania prawa górniczego Ryszard Mikosz Antoni Witosz s. 58-80
Ograniczenia własności gruntowej wynikające z prawa górniczego (zarys problemu) Ryszard Mikosz s. 63-90
Niektóre instrumenty ochrony środowiska przed oddziaływaniem górnictwa Ryszard Mikosz s. 64-83
Orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych z 16 kwietnia 1985 roku, nr rep. 282/IV Ryszard Mikosz s. 66-83
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 1986 roku, sygn. akt SA/Ka 411 Ryszard Mikosz s. 69-83
Korzystanie z cudzej nieruchomości przez przedsiębiorstwo górnicze Ryszard Mikosz s. 81-98
Rozwój ustawodawstwa górniczego w Polsce w latach 1918-1939 Aleksander Lipiński Ryszard Mikosz s. 83-105
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 kwietnia 1986 roku, sygn. pkt SA/Ka 63 Ryszard Mikosz s. 91-103
Przedmiot prawa atomowego Ryszard Mikosz s. 121-133
Własność i dysponowanie zasobami naturalnymi wnętrza ziemi (Uwagi de lege ferenda) Ryszard Mikosz s. 126-148
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 1988 roku, sygn. akt SA/Ka 9 Ryszard Mikosz s. 181-195
Szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego (niektóre problemy prawne okresu przejściowego) Ryszard Mikosz s. 209-226