Znaleziono 46 artykułów

Józef Miąso

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo dokształcające zawodowe w Polsce w latach 1918-1939 Józef Miąso s. 25-59
Ruch robotniczy i oświata (1878-1914) Józef Miąso s. 39-57
Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich Józef Miąso s. 47-85
Uniwersytecka tradycja kształcenia nauczycieli Józef Miąso s. 49-64
Z dziejów szkolnictwa ukraińskiego w Galicji (1867-1914) Józef Miąso s. 51-73
Walka o narodową szkołę w Królestwie Polskim w latach 1905-1907 : w stulecie strajku szkolnego Józef Miąso s. 75-103
Szkolnictwo w XIX-wiecznej Europie i początki pedagogiki porównawczej w Anglii Józef Miąso s. 85-146
Szkoły realne w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym Józef Miąso s. 93-123
Międzynarodowa Konferencja Historyków Oświaty Józef Miąso s. 93-105
Oświata dorosłych w Wielkiej Brytanii pierwszej połowy XIX w. Józef Miąso s. 101-124
Geneza i rozwój uniwersytetów powszechnych w Anglii Józef Miąso s. 109-140
Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk (1953-1974) Józef Miąso s. 111-165
Szkolnictwo carskiej Rosji w świetle historiografii amerykańskiej i brytyjskiej Józef Miąso s. 115-137
Z dziejów szkół kolejowych w Królestwie Polskim Józef Miąso s. 123-144
Szkolnictwo handlowe w Królestwie Polskim (1855-1914) Józef Miąso s. 133-168
Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1921-1928) i jej rola w rozwoju nauk pedagogicznych Józef Miąso s. 135-159
Kształcenie zawodowe młodzieży pracującej (1918-1939) Józef Miąso s. 135-157
Warunki rozwoju oświaty wśród robotników Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX w. Józef Miąso s. 143-174
Edukacja i struktura społeczeństwa : uwagi wstępne Józef Miąso s. 147-155
Poglądy pedagogiczne Ludwika Krzywickiego Józef Miąso s. 155-177
"Słownik pedagogów polskich", pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak, Danuty Dryndy, Katowice 1998 : [recenzja] Józef Miąso Wanda Bobrowska-Nowak (aut. dzieła rec.) Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939 r.", Tadeusz Wieczorek, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Miąso Tadeusz Wieczorek (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym", Grażyna Karolewicz, Lublin 1996 : [recenzja] Józef Miąso Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"A History of Adult Education in Great Britain", Thomas Kelly, Liverpool 1962 : [recenzja] Józef Miąso Thomas Kelly (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Dzieje wychowania fizycznego i sportu : od końca XVIII wieku do roku 1918", Ryszard Wroczyński, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej", pod red. Teresy Zaniewskiej : [recenzja] Józef Miąso Teresa Zaniewska (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziej. 1, Przebudowa systemu szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim w latach 1831-1839. 2, Szkoły rzemieślniczo-niedzielne", Karol Poznański, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Miąso Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Historiografia oświaty w Republice Federalnej Niemiec Józef Miąso s. 201-215
"Dzieci syberyjskie : dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919-1923", Wiesław Theiss, Warszawa 1991 : [recenzja] Józef Miąso Wiesław Theiss (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Prace z historii szkolnictwa w Polsce", pod red. Stanisława Litaka, Lublin 1998- : [recenzja] Józef Miąso Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 211-216
Informacja o pracach Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych Instytutu Historii Nauki PAN (lata 2001-2003 w Warszawie) Kalina Bartnicka Barbara Kuźnicka Józef Miąso Stefan Zamecki s. 213-215
Poglądy Ludwika Krzywickiego na rolę i zadania oświaty dorosłych Józef Miąso s. 215-241
"Szkoła Polska w Paryżu", Noe Gruss, Warszawa 1962 : [recenzja] Józef Miąso Noe Gruss (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Szkolnictwo średnie Kielc do roku 1862", Adam Massalski, Kielce 1983 : [recenzja] Józef Miąso Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Działalność oświatowa Uniwersytetu dla Wszystkich Józef Miąso s. 225-259
"Szkoły obce w edukacji Galicjan. Cz. 1, Kraje Korony Węgierskiej", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Józef Miąso Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Szkoły im. A. i J. Vetterów w Lublinie", Karol Poznański, Lublin 1985 : [recenzja] Józef Miąso Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864-1914", Ryszard Kucha, Lublin 1982 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Die historische Pädagogik in Europa und den USA". T. 1, 2, Manfred Heinemann, Stuttgart 1979, 1985 : [recenzja] Józef Miąso Manfred Heinemann (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Education and the Labour Movement 1870-1920", Brian Simon, London 1965 : [recenzja] Józef Miąso Brian Simon (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Dzieje oświaty polskiej 1795-1945", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu", Ryszard Wroczyński, Wrocław 1979 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Sprawozdanie z prac naukowo-badawczych Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za rok 1983 Józef Miąso s. 715-717
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1988 Józef Miąso s. 719-726
Trudne narodziny Politechniki Warszawskiej : (przyczynek do dziejów polityki naukowej w Królestwie polskim) Józef Miąso s. 777-818
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w latach 1984-1985 Józef Miąso Jerzy Róziewicz s. 910-928