Znaleziono 9 artykułów

Hanna Makurat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kòdifikacjô kaszëbiznë w "Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka rok 2007" w kònfrontacji z wëmôgama żëwégò kaszëbsczégò jãzëka i niechtërnyma teòriama normatiwny lingwisticzi Hanna Makurat s. 9-18
Ònticzny status tołmaczeniô cyklu Jiscënków Jana Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk w kònteksce òntologii tołmaczënkù Hanna Makurat s. 21-27
Aksjologiô kaszëbskòjãzëkòwëch tekstów Hanna Makurat s. 29-32
Interferencje gwar kaszubskich w polszczyźŸnie w zakresie fleksji werbalnej obserwowane u osób bilingwalnych Hanna Makurat s. 67-79
Cësk słowarza Jana Trepczika na sztôłtowanié sã terôczasny kaszëbskòjãzëczny lingwisticzny terminologii Hanna Makurat s. 143-151
Odniesienia intertekstualne obecne w tłumaczeniu dramatu "Ślub" Witolda Gombrowicza na język kaszubski w świetle badań komparatystycznych Hanna Makurat s. 174-183
Zjinakòwé interferencje kaszëbsczi gwarë wsë Lësé Jamë w pòlaszëznie Hanna Makurat s. 195-205
Aùtor kaszëbskòjãzëcznégò tekstu Hanna Makurat s. 199-204
Òsoblëwòscë jãzëka tłómaczënkù na kaszëbiznã bôjczi pt. "Сказка о рыбаке и рыбке" Aleksãdra Sergiejewicza Pùszkina Hanna Makurat s. 365-374