Znaleziono 52 artykuły

Janusz Małłek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do historii chirurgii okulistycznej w Polsce w XVI w. (Toruńska operacja zaćmy Bartłomieja Płuczki w r. 1589) Lech Bieganowski Janusz Małłek
In memoriam Janusz Małłek s. 7-9
Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI wieku : podobieństwa i różnice Janusz Małłek s. 9-15
Prusy Książęce a reformacja w Polsce Janusz Małłek s. 9-17
Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z Sejmu Piotrkowskiego 1555 r. Teresa Borawska Janusz Małłek s. 17-30
Henryk Stroband (1548-1609) : reformator i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu Janusz Małłek s. 63-68
Ostatnie stadium reformy monetarnej w Prusach Królewskich i Książęcych w latach 1530-1531 w świetle recesów Janusz Małłek s. 75-101
"L'activité du Port de Koenigsberg dans la seconde moitié du XVI siècle", Pierre Jeannin, "Bulletin de la Société d'Histoire Moderne", Douzième Serie - nr. 5, 57e Année, Supplement à la "Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine", nr 2, 1958 : [recenzja] Janusz Małłek Pierre Jeannin (aut. dzieła rec.) s. 101-102
"Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska", Stanisław Murzynowski, oprac. Janusz Małłek i Franciszek Pepłowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) Stanisław Murzynowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 105-108
"Historia dyplomacji polskiej", T. 2: "1572-1795", pod red. Zbigniewa Wójcika, oprac. Józef Gierowski, Jerzy Michalski, Henryk Wisner, Zbigniew Wójcik, Warszawa 1982 : [recenzja] Janusz Małłek Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Granice państwowe, kościelne i administracyjne Prus Książęcych w XVI wieku Janusz Małłek s. 131-139
Próba likwidacji odrębności Prus Królewskich w roku 1530 Janusz Małłek s. 145-157
"Die Apologien Herzog Albrechts", Almut Bues, Wiesbaden 2009 : [recenzja] Janusz Małłek Almut Bues (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Dzieje Prus Królewskich i Książęcych w powojennej historiografii pomorskiej : (polityka, ustrój, stany, kultura) Janusz Małłek s. 171-182
Jan Kochanowski w Królewcu Janusz Małłek s. 177-187
Proces kryminalny nowych radców w Knipawie-Królewcu (9 X - 28 X 1566 r.) Janusz Małłek s. 181-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
Reprezentacja stanowa w Prusach Zakonnych (1466-1525) i w Prusach Książęcych (1525-1566/1568) Janusz Małłek s. 233-248
"Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki Albrechta Hohenzollerna", Janusz Małłek, Warszawa 1976 : [recenzja] Wacław Urban Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Die Politik der Landstände im Herzogtum Preussen 1562-1568", Everhard Karl Bernhard Kleinertz, Bonn 1972 : [recenzja] Janusz Małłek Everhard Karl Bernhard Kleinertz (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Dyskujsa sejmowa w Królewcu w 1542 r. nad projektem wyprawy przeciw Turcji Janusz Małłek s. 239-248
Polityka miasta Królewca wobec Polski w latach 1525-1701 Janusz Małłek s. 247-255
"Stanislaus Hosius. Sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa", hrsg. von Bernhart Jähnig, Hans-Jürgen Karp, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands", Beiheft 18, 2007 ; "Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie", Olsztyn 2005 : [recenzja] Janusz Małłek Bernhart Jähnig (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) s. 261
"Nielubiani, tolerowani. Katolicy w Elblągu w II połowie XVII i w XVIII wieku. Studium z dziejów codziennego współistnienia wyznań", Elżbieta Paprocka, Gdańsk 2009 : [recenzja] Janusz Małłek Elżbieta Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 263-264
Spis jezior i stawów w komornictwach Warmii biskupiej z końca XVI wieku Gustaw Leyding Jerzy Maciejewski Janusz Małłek s. 263-276
"Jan Kochanowski w Królewcu", Janusz Małłek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 267
"Johannes Dantiscus von Höfen - Ein Diplomat und Bischof zwischen Humanismus und Reformation (1485-1548)", Inge Brigitte Müller-Blessing, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 31/32 der ganzen Folge, 1967/1968, h. 92/93 : [recenzja] Janusz Małłek Inge Brigitte Müller-Blessing (aut. dzieła rec.) s. 273-275
Marcin Luter a Polska Janusz Małłek s. 287-290
"Preussischer Einfluss auf die Reformation Schwedens. Ein Beitrag zur preussisch-schwedischen Geschichte in den 20-er Jahren des 16. Jahrhunderts", Gottfrid Carlsson, 1952 : [recenzja] Janusz Małłek Gottfrid Carlsson (aut. dzieła rec.) s. 288-289
"Herzog Albrecht und die polnische Königswahl", Stephan Dolezel, "Zeitschrift für Ostforschung" 13, 1964, h. 3 : [recenzja] Janusz Małłek Stephan Dolezel (aut. dzieła rec.) s. 289-290
Nowe przyczynki do historii okularów w Polsce w XVI w. : gdańskie okulary księcia pruskiego Albrechta Lech Bieganowski Janusz Małłek s. 291-303
"Studien zur preussischen Historiographie des 16. Jahrhunderts", Udo Arnold, Bonn 1967 : [recenzja] Janusz Małłek Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 317-319
Poczta Królewiecka Janusz Małłek s. 325-353
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prusy Książęce, Polska i Rzesza w czasach księcia Albrechta (1525-1568) Janusz Małłek s. 327-338
Polityka celna Prus Królewskich i Prus Książęcych w latach 1525-1548 : (w świetle recesów sejmiku generalnego) Janusz Małłek s. 347-357
"Die livländische Krise 1554-1561", Knud Rasmussen, København 1972 : [recenzja] Janusz Małłek Jerzy Olewnik Knud Rasmussen (aut. dzieła rec.) s. 348-352
Wspólna obrona Prus Królewskich i Prus Książęcych na wypadek obcej agresji w latach 1525-1548 : (w świetle recesów sejmiku generalnego) Janusz Małłek s. 349-356
"Das Domkapitel von Płock 1524-1564 : gegenreformatische Haltung und innerkirchiche Reformbestrebungen", Christoph Wollek, Köln-Wien 1972 : [recenzja] Janusz Małłek Christoph Wollek (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"Das preussisch-polnische Lehnverhältnis unter Herzog Albrecht von Preussen (1525-1568)", Stephan Dolezel, Köln und Berlin 1967 : [recenzja] Janusz Małłek Stephan Dolezel (aut. dzieła rec.) s. 409-412
Nowe spojrzenie na politykę Prus Książęcych wobec Polski za czasów księcia Albrechta (1525-1568) Janusz Małłek s. 425-437
Migracje ludności niemieckiej, polskiej i litewskiej na ziemie pruskie w XIII-XVIII wieku Janusz Małłek s. 431-441
"Albrecht of Prussia and the Count's War, 1533-1536", Ernst Ekman, "Archiv für Reformationsgeschichte" Jhrg 51, 1960, h. 1 : [recenzja] Janusz Małłek Ernst Ekman (aut. dzieła rec.) s. 462-463
    Zacytuj
  • Udostępnij
W sprawie obecności Kopernika na sejmiku w Malborku w maju 1529 roku Janusz Małłek s. 471-473
Geneza sejmu 1566 r. w Prusach Książęcych Janusz Małłek s. 497-527
Z poszukiwań materiałów do historii Prus w Skandynawii Janusz Małłek s. 515-525
"Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Księżęcych z roku 1542. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim" Janusz Małłek, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 72, 1967, z. 2 : [recenzja] Edmund Cieślak Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 521-524
"Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny", Marcin Kromer, oprac. Janusz Małłek, Olsztyn 1974 : [recenzja] Andrzej Tomczak Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 538-539
"Bischofsamt und Konsistorialverfassung in Preussen im Ringen zwischen Herzog und Landschaft im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts", Jürgen Petersohn, "Archiv für Reformationsgeschichte" 52, 1961, h. 1 : [recenzja] Janusz Małłek Jürgen Petersohn (aut. dzieła rec.) s. 558-559
Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX wieku w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera Janusz Małłek s. 561-564
Michał Meurer - reformator Mazur Janusz Małłek s. 561-568
"Protestantische Fürstenpolitik in den Ostseeländern im 16 Jahrhundert", Walther Hubatsch, "Historische Zeitschrift" T. 192, 1961, z. 2 : [recenzja] Janusz Małłek Walther Hubatsch (aut. dzieła rec.) s. 615-617
Nowa książka o Koperniku Janusz Małłek s. 731-755
"Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku", Janusz Małłek, Olsztyn 1987 : [recenzja] Andrzej Klonder Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 753-758