Znaleziono 169 artykułów

Piotr Kowolik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"NAUCZYCIEL I SZKOŁA" ma pięć lat Piotr Kowolik s. 5-10
Szanowni czytelnicy Piotr Kowolik s. 5-7
Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Wyższej Szkole Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach Piotr Kowolik s. 8-10
Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym : wprowadzenie do tematu Piotr Kowolik s. 9-24
"Nauczyciel i szkoła" ma dziesięć lat Piotr Kowolik s. 9-11
Swoistość i specyfika pedagogiki opiekuńczej Piotr Kowolik s. 11-22
Słowo wstępne Piotr Kowolik s. 15-16
Polskie Towarzystwo Badań Nad Dziećmi : powstanie, zadania, funkcje i działalność Anatol Bodanko Piotr Kowolik s. 20-32
Istota wartości i ich znaczenie w edukacji Piotr Kowolik Lidia Pośpiech s. 21-33
Pozytywne i negatywne oddziaływanie telewizji na dzieci : wymiar pedagogiczny Anna Grzywacka Piotr Kowolik s. 25-36
Wpływ bajki i baśni na dzieci w edukacji wczesnoszkolnej : szkic teoretyczny Piotr Kowolik s. 37-52
Poglądy Floriana Znanieckiego na funkcje socjologii wychowania i pedagogiki Włodzimierz Goriszowski Piotr Kowolik s. 41-44
Kim jest? Co wie i potrafi? – współczesny nauczyciel (mężczyzna) w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (zarys teoretyczny tematu) Piotr Kowolik s. 41-49
Czytelnictwo nauczycieli klas początkowych : diagnoza-prognoza Piotr Kowolik s. 41-45
Zapomniani pedagodzy i nauczyciele przedszkoli w Polsce i na Śląsku Piotr Kowolik s. 41-51
Współczesne oblicza zawodu człowieka Piotr Kowolik Michał Pindera s. 41-51
Kim jest profesjolog? Piotr Kowolik s. 43-46
Szkic o profilaktyce Anatol Bodanko Piotr Kowolik s. 43-51
Przygotowanie dziecka sześcioletniego do roli ucznia : teoretyczny zarys tematu Piotr Kowolik s. 45-58
Konflikty w zakładzie pracy i szkole Anatol Bodanko Piotr Kowolik s. 49-76
Mieć czy być : rozważania filozoficzno-pedagogiczne Anatol Bodanko Piotr Kowolik s. 57-62
"Światopogląd młodzieży", Antonina Gurycka, Warszawa 1991 : [recenzja] Piotr Kowolik Antonina Gurycka (aut. dzieła rec.) s. 59-62
Trema w życiu i pracy zawodowej człowieka Piotr Kowolik s. 65-69
Profesjolog - charakterystyka zawodu : (opracowanie do merytorycznej dyskusji i akceptacji) Kazimierz M. Czarnecki Piotr Kowolik Bogusław Pietrulewicz s. 67-70
Zainteresowania czytelnicze uczniów klas trzecich szkoły podstawowej Piotr Kowolik Anna Słomian s. 68-73
O błędach w pracy początkujących nauczycieli klas młodszych Piotr Kowolik s. 72-78
Niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela klas I-III w dochodzeniu do mistrzostwa w świetle badań Piotr Kowolik Michał Pindera s. 74-78
Wpływ menedżerów na kształtowanie postaw zawodowych pracowników Piotr Kowolik s. 75-83
Profesjologiczne prawa i zasady organizacji pracy w szkolnictwie : zarys problematyki Piotr Kowolik s. 75-85
Biblioteka szkolna w procesie kształtowania nawyków czytelniczych uczniów klas I-III Włodzimierz Goriszowski Piotr Kowolik s. 76-91
Czasopisma pedagogiczne w pracy dyrektora szkoły Piotr Kowolik s. 79-88
Konflikty w świetle teorii psychologicznych Anatol Bodanko Piotr Kowolik s. 81-98
Zamiłowania czytelnicza uczniów klas II szkoły podstawowej Piotr Kowolik Michał Pindera s. 83-89
Szkoła jako miejsce edukacji uczniów Piotr Kowolik s. 91-109
Dziecko trudne Piotr Kowolik s. 93-99
"Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów", Władysław Puślecki, Opole 1994 : [recenzja] Piotr Kowolik Władysław Puślecki (aut. dzieła rec.) s. 93-95
Książki nadesłane Piotr Kowolik s. 96-97
Kolekcjonerstwo przyrodnicze uczniów klas początkowych Piotr Kowolik s. 97-104
Doskonalenie zawodowe nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Piotr Kowolik s. 97-104
Wychowawcze znaczenie kar i nagród stosowanych w wychowaniu dzieci przedszkolnych Piotr Kowolik s. 97-107
Książki nadesłane Piotr Kowolik s. 98-100
Z żałobnej karty : Profesor Maria Przetacznik-Gierowska nie żyje (1920-1995) Piotr Kowolik Henryk Moroz s. 99-101
Marian Falski - twórca elementarza polskiego Piotr Kowolik s. 104-112
Nurt ludowy w twórczości dziecięcej Janiny Porazińskiej Piotr Kowolik s. 108-117
Książki nadesłane Piotr Kowolik s. 115-116
Badania pedagogiczne opierające się na metodzie biograficznej Piotr Kowolik s. 115-121
"Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Obserwacje i doświadczenia", Emilia Frątczak, Jan Frątczak, Bydgoszcz 1996 : [recenzja] Piotr Kowolik s. 115-117
Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni Piotr Kowolik s. 123-124
Józef Syska (1890-1982) : prekursor edukacji elementarnej na Śląsku Piotr Kowolik s. 123-129
Rozwój zawodowy nauczycieli edukacji technicznej w aspekcie doradztwa pedagogicznego Piotr Kowolik s. 125-142
Nurty kultury fizycznej w myśli pedagogicznej polskiego odrodzenia Piotr Kowolik s. 131-139
"Tematy systemowe w przedszkolu: geneza i założenia, planowanie i przykłady", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1995 : [recenzja] Piotr Kowolik Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 131-133
Profesor doktor habilitowana Janina Parafiniuk-Soińska ukończyła pięćdziesiąt lat pracy zawodowej Piotr Kowolik s. 133-136
Profesor Stanisław Kaczor jako nie znany twórca literacki Piotr Kowolik s. 134-137
"List jako forma wypowiedzi w klasach początkowych", Maria Węglińska, Szczecin 1997 : [recenzja] Piotr Kowolik Maria Węglińska (aut. dzieła rec.) s. 135-136
Hospitacja jako podstawowa forma nadzoru pedagogicznego i kontroli w szkole wyższej Piotr Kowolik Lidia Pośpiech s. 135-141
"Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu z ćwiczeniami", Edward Polański, Ewa Dereń, Adam Rychlik, Kraków 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) Adam Rychlik (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe wiadomości o naszym środowisku", Emilia Frątczak, Jan Frątczak, Bydgoszcz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) Emilia Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 140-141
Warto przeczytać – Nowości Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Piotr Kowolik s. 141-143
Być zawsze sobą : z prof. zw. dr hab. Kazimierzem Denkiem Piotr Kowolik s. 141-156
Organizacja czasu wolnego osób w złotej jesieni życia Piotr Kowolik s. 143-151
Próba ekspresji dziecięcej na przykładzie twórczości literackiej Piotr Kowolik s. 144-148
Współpraca szkoły i rodziny w wychowywaniu dzieci Piotr Kowolik Paweł Pindera Michał Pindera s. 145-151
"Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej", oprac. Henryk Błażejowski, Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Henryk Błażejowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 146-147
"Metodyka zastosowania znaków drogowych w edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów szkoły podstawowej", Jan Frątczak, Paweł Frątczak, Sieradz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) Paweł Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 148-149
Poglądy Janusza Korczaka – mistrza i wychowawcy – na temat stosowania kar w odbiorze współczesnych nauczycieli Piotr Kowolik s. 153-171
"Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli", Kazimierz M. Czarnecki, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I–III", Marzenna Magda-Adamowicz, Zielona Góra 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Marzenna Magda-Adamowicz (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Kształcąca i wychowująca funkcja zabawek : zarys problemu Piotr Kowolik s. 160-164
"Leksykon metodologiczny", red. Kazimierz M. Czarnecki, Katowice 2007 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich", Ryszard Bera, Lublin 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Ryszard Bera (aut. dzieła rec.) s. 165-166
80. rocznica urodzin i 60-lecie pracy naukowo-pedagogicznej prof. dr. hab. Jana Ślężyńskiego Piotr Kowolik s. 167-169
Maria Żebrowska (1900–1978). W trzydziestą rocznicę śmierci Piotr Kowolik s. 173-179
Wykorzystanie tekstu literackiego w edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów klas I–III szkoły podstawowej Piotr Kowolik s. 181-192
"O nowy kształt edukacji", Kazimierz Denek, Toruń 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Praca domowa w procesie nauczania-uczenia się uczniów klas początkowych : rekonesans badawczy Piotr Kowolik s. 183-203
Prof. dr hab. Ryszard W. Wołoszyński (1930–2009) – pedagog, historyk wychowania Piotr Kowolik s. 183-185
Humor w utworach dla dzieci Jana Brzechwy Piotr Kowolik s. 185-197
"Przyspieszone uczenie się w klasie", Alistair Smith, Katowice 1997 : [recenzja] Piotr Kowolik Alistair Smith (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych", Stanisław Czygier, Radom 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Stanisław Czygier (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Pedagogika mass mediów", Adam Lepa, Łódź 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Adam Lepa (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Wycieczki w edukacji ekologicznej uczniów klas początkowych Piotr Kowolik s. 197-209
"Media w edukacji", Jan Frątczak, Bydgoszcz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 197-198
W poszukiwaniu form i metod umożliwiających rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów klas I-III Piotr Kowolik s. 198-201
Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Stanisława Kaczora Piotr Kowolik s. 199-201
Prof. dr hab. Kazimierz M. Czarnecki - twórca profesjologii : (nauki o rozwoju zawodowym człowieka) : w 55 rocznicę pracy zawodowej Piotr Kowolik s. 201-205
Jubileusz 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy zawodowej Profesora Włodzimierza Lecha Goriszowskiego Piotr Kowolik s. 202-206
"Geneza hymnu Europy i jego współczesne znaczenie", Maria Januszewska-Warych, Płock 2012 : [recenzja] Piotr Kowolik s. 205-207
W pierwszą rocznicę śmierci prof. dr hab. Jadwigi Włodek-Chronowskiej (1938-1998) Piotr Kowolik s. 207-215
„Resocjalizacja Polska”, Lesław Pytka, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Kowolik Lesław Pytka (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Poradnik interpunkcyjny", Edward Polański, Marek Szopa, Ewa Dereń, Katowice 2010 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) Marek Szopa (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku", Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Wokół edukacji samorządowej", Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek, Szczecinek 2010 : [recenzja] Piotr Kowolik Leszek Pawelski (aut. dzieła rec.) Bogdan Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Paradygmaty i historiozofia pedagogiki", Antoni Smołalski, Wrocław 2009 : [recenzja] Piotr Kowolik Antoni Smołalski (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Pedagogiczna trójjednia", Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek, Szczecinek 2012 : [recenzja] Piotr Kowolik Leszek Pawelski (aut. dzieła rec.) Bogdan Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Warsztat pracy nauczyciela początku XXI stulecia Piotr Kowolik s. 216-228
"Słownik ortograficzny", Edward Polański, Ewa Dereń, Katowice 2009 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 216-217
Władysław Józef Witwicki (1878-1948) : filozof, psycholog religii i klasyk etyki świeckiej Piotr Kowolik s. 217-232
"Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia", Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik, Łódź 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Antoni Augustyn (aut. dzieła rec.) Anatol Bodanko (aut. dzieła rec.) Norbert Niestolik (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Komplexná a systémová integrita v predškolskej pedagogike", Krystyna Duraj-Nowakowa, Ružomberok 2009 : [recenzja] Piotr Kowolik Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Zrównoważony rozwój – debiut naukowy 2011", Teresa Jemczura, Henryk Kretek, Racibórz 2012 : [recenzja] Piotr Kowolik Teresa Jemczura (aut. dzieła rec.) Henryk Kretek (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Biblioteka szkolna w realizacji programu reformy oświaty Włodzimierz Goriszowski Piotr Kowolik s. 222-236
"Podręcznik polskiej interpunkcji", Edward Polański, Marek Szopa, Kielce 2004 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) Marek Szopa (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej", Anna Jakubowicz-Bryx, Bydgoszcz 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Anna Jakubowicz-Bryx (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Szkolny słownik ortograficzny z wierszykami", Edward Polański, Ewa Dereń, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym", Eugenia Iwona Laska, Teresa Piątek, Rzeszów 2005 : [recenzja] Piotr Kowolik Eugenia Iwona Laska (aut. dzieła rec.) Teresa Piątek (aut. dzieła rec.) s. 230-231
Warto przeczytać - informacje o nowowściach wydawniczych Piotr Kowolik s. 230-231
"Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku", oprac. P. Kowolik, Kraków 1999 : [recenzja] Urszula Macioł-Kisiel Piotr Kowolik (aut. dzieła rec.) s. 231-235
Warto przeczytać : informacje o nowościach wydawniczych Piotr Kowolik s. 232-238
"Język czasopism dla dzieci", Jadwiga Lizak, Rzeszów 1999 : [recenzja] Piotr Kowolik Jadwiga Lizak (aut. dzieła rec.) s. 234-235
Prof. dr hab. Jan Poplucz (1932–2008) – pedagog, dydaktyk, pedeutolog – wspomnienie Piotr Kowolik s. 235-239
"Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku", Maria Węglińska, Szczecin 1999 : [recenzja] Piotr Kowolik Maria Węglińska (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Jak pracować z obrazkiem?", Maria Węglińska, Kraków 2000 : [recenzja] Piotr Kowolik Maria Węglińska (aut. dzieła rec.) s. 236-237
Prof. zw. dr hab. Eugenia Iwona Laska doktorem honoris causa Piotr Kowolik s. 237
"Słownik ortograficzny dla najmłodszych", Edward Polański, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 239
Prof. dr hab. Władysław Jacher (1931-2009) : socjolog, socjolog wychowania, metodolog badań społecznych Piotr Kowolik s. 239-241
Jan Frątczak – życie i twórczość naukowa osiemdziesięciolatka Piotr Kowolik s. 239-243
"Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej", Elżbieta Jaroni, Kraków 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Elżbieta Jaroni (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Obraz życia i pracy Kardynała Augusta Józefa Hlonda (1881-1948) Piotr Kowolik s. 241-245
"Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych", Stanisław Czygier, Radom 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Stanisław Czygier (aut. dzieła rec.) s. 243-244
Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa : pedagog: pedeutolog, dydaktyk i metodolog Piotr Kowolik s. 245-250
"Słownik organizacji i kierowania w oświacie", Leszek Stankiewicz, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Kowolik Leszek Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Podręczny słownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu - angielsko-niemiecko-polski", Renate Seebauer, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Katowice 2001 : [recenzja] Piotr Kowolik Elżbieta Górnikowska-Zwolak (aut. dzieła rec.) Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) Renate Seebauer (aut. dzieła rec.) s. 247
"Treść i metoda w nauczaniu początkowym", Maria Radwiłowicz, Ryszard Radwiłowicz, Legnica 2006 : [recenzja] Piotr Kowolik Ryszard Radwiłowicz (aut. dzieła rec.) Maria Radwiłowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 248-249
Warto przeczytać : informacje o nowościach wydawniczych Piotr Kowolik s. 250-256
Prof. zw. dr. hab. Bogusław Śliwerski : pedagog, teoretyk i praktyk edukacji alternatywnej Piotr Kowolik s. 251-253
Prymas Kardynał August Hlond we wspomnieniach siostry Marii Heleny z Warszawy (S.M.) i Teresy Żebrowskiej (TK) z Mysłowic Piotr Kowolik s. 253-256
Erwin Gondzik : nauczyciel akademicki, działacz oświatowy Piotr Kowolik s. 256-258
"Pedagogika przedszkolna", Anna Klim-Klimaszewska, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Kowolik s. 261-263
Hanna Semenowicz : inicjator i animator ruchu "Pedagogiki Celestyna Freineta" w Polsce Piotr Kowolik s. 262-265
Prof. zw. dr hab. Antoni Smołalski : pedagog: pedeutolog, historyk wychowania i teoretyk organizacji zarządzania szkolnictwem Piotr Kowolik s. 263-268
"Słownik ortograficzny w wyrażeniach", oprac. Edward Polański, Wrocław 2005 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Jerzy Wojciechowski (1947-2003) : kropla wspomnień Piotr Kowolik Michał Pindera s. 265-266
Trochę zapomniani pedagodzy Piotr Kowolik s. 266-269
"Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym", Edward Polański, Adam Rychlik, Mysłowice 2006 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) Adam Rychlik (aut. dzieła rec.) s. 266-267
Pasje muzyczne Jolanty Woszczyckiej-Kempny Piotr Kowolik s. 266-268
Eugenia Iwona Laska : nauczyciel akademicki, pedagog, wychowawca Piotr Kowolik s. 267-268
"Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej", Lidia Pawelec, Kielce 2006 : [recenzja] Piotr Kowolik Lidia Pawelec (aut. dzieła rec.) s. 268-270
Warto przeczytać – informacje o nowościach wydawniczych Piotr Kowolik s. 271-273
Warto przeczytać : informacje o nowościach wydawniczych Piotr Kowolik s. 274-278
Prof. zw. dr hab. Heliodor Muszyński – pedagog, metodolog i twórca teleologii wychowania Piotr Kowolik s. 277-283