Znaleziono 47 artykułów

Wojciech Kalinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy ochrony i konserwacji budownictwa drewnianego w Polsce Wojciech Kalinowski s. 3-10
Konferencja na temat problemów "rekonstrukcji" małych i średnich miast w NRD Wojciech Kalinowski s. 65-66
Konferencja konserwatorsko-muzealna w Szczecinie Wojciech Kalinowski s. 65
Kolokwium Regionalne ICOMOS Komitetu Narodowego NRD Wojciech Kalinowski s. 71-73
"Turystyka i zabytki techniki Kielecczyzny", sesja popularnonaukowa, Kielce 9 września 1972 Wojciech Kalinowski s. 71-72
Zjazd konserwatorów krajowych Republiki Federalnej Niemiec w Kilonii Wojciech Kalinowski s. 71
Prof. dr Kazimierz Malinowski (1907-1977) Wojciech Kalinowski s. 74-75
Piotrków Trybunalski Wojciech Kalinowski Henryk Rutkowski s. 77-93
Problemy przebudowy staromiejskich zespołów mieszkaniowych Wojciech Kalinowski Tadeusz Rudkowski (aut. dzieła rec.) s. 80-82
    Zacytuj
  • Udostępnij
Posiedzenie Komisji Kultury KW PZPR w Gdańsku poświęcone problemom ochrony zabytków regionu gdańskiego Wojciech Kalinowski s. 81
Historia i ochrona zabytków przemysłu i techniki - międzynarodowe sympozjum w Mediolanie Wojciech Kalinowski s. 82
Zabytki techniki w Zagłębiu Staropolskim z czasów działalności Stanisława Staszica - sesja w Kielcach Wojciech Kalinowski s. 83-84
Ochrona budownictwa przemysłowego - konferencja w Le Creusot (Francja) Wojciech Kalinowski s. 84
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - międzynarodowe sympozjum w Krakowie Wojciech Kalinowski s. 84
Przeglądy planów zagospodarowania przestrzennego miast historycznych Wojciech Kalinowski s. 85
Posiedzenie Komisji do spraw Parków Etnograficznych Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kulruty Wojciech Kalinowski s. 86
Prace Jana Zachwatowicza nad spuścizną dziejów architektury w Polsce Wojciech Kalinowski s. 89-91
Dyskusja nad artykułem J. Stankiewicza Andrzej Billert Janusz Bogdanowski Olgierd Czerner Wojciech Kalinowski Lech Krzyżanowski s. 111-124
Drewniane podcienia rynków południowej Lubelszczyzny Wojciech Kalinowski s. 111-116
Najwyższe wyróżnienie RFN w dziedzinie ochrony dóbr kultury - "Pierścień Karola Fryderyka Schinkla" - przyznane prof. dr. arch. Janowi Zachwatowiczowi Wojciech Kalinowski s. 132
Seminarium naukowe z okazji jubileuszu prof. dra Berhnarda Klemma w Dreźnie Wojciech Kalinowski s. 132
II Międzynarodowy Kongres w Bochum na temat ochrony zabytków techniki Wojciech Kalinowski s. 137-138
"Spotkanie z Polską" w Hanowerze Wojciech Kalinowski s. 138
Seminarium w Nowym Jorku na temat architektury i ochrony zabytków w środkowej i wschodniej Europie Wojciech Kalinowski s. 144
Zespoły staromiejskie w teorii i praktyce studialno-projektowej oraz realizacji Wojciech Kalinowski s. 155-159
Nowe Miasto w Pradze - główne dzieło urbanistyczne Karola IV Wojciech Kalinowski s. 156
Przebudowa Lublina w Królestwie Kongresowym : w latach 1817-1820 Wojciech Kalinowski Stanisław Trawkowski s. 161-169
Ochrona i konserwacja zabytków techniki w Polsce Wojciech Kalinowski s. 163-170
Urbanistyka i sanacja miast - seminarium w Ingelheim Wojciech Kalinowski s. 196
Europejski Rok Ochrony Zabytków - 1975 w wydawnictwach RFN Wojciech Kalinowski s. 216-217
Europejskie kolokwium w sprawie inwentarzy zabytków sztuki Wojciech Kalinowski s. 229
Udział Polski w pracach organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony dóbr kultury - ogólnopolskie seminarium Wojciech Kalinowski s. 229
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problemy konserwatorskie miast kazimierzowskich - sympozjum naukowe Wojciech Kalinowski s. 230-233
IV Międzynarodowy Kongres Konserwacji Spuścizny Przemysłowej Wojciech Kalinowski s. 243-244
ICCIH - Międzynarodowe Konferencje Konserwacji Spuścizny Przemysłowej Wojciech Kalinowski s. 244-245
Doroczne spotkanie Związku Konserwatorów Krajowych : wieczór naukowy w siedzibie Związku Polaków w Austrii "Strzecha" w Wiedniu Wojciech Kalinowski s. 250
Profesor Bohdan Guerquin (1904-1979) Wojciech Kalinowski s. 261
Rewaloryzacja miast i konserwacja zabytków - sympozjum w Düsseldorfie Wojciech Kalinowski s. 266
Bio-Ethik, Gen-Ethik oder nur Bio-Industrie, Gen-Technik? : eine Überlegung mit vielen Fragen Wojciech Kalinowski s. 269-289
I Międzynarodowy Kongres Starych Miast w Grazu Wojciech Kalinowski s. 272-273
"Rewaloryzacja miast zabytkowych na Pomorzu Zachodnim" - sesja w Szczecinie Wojciech Kalinowski s. 274-275
"Seelsorger in Polen. Polnische Priester auf dem Prüfstein des II. Vatikanischen Konzils", Wojciech Kalinowski, "Episteme", 52, 2006 : [recenzja] Janusz Mariański Wojciech Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 290-295
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Wojciech Kalinowski Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 300-303
Kolokwium „ICOMOS” na temat odbudowy zabytków zniszczonych w czasie ostatniej wojny Wojciech Kalinowski s. 300-301
Nehmen wir die Seminaristen wahr? Wojciech Kalinowski s. 313-321
Sprawozdanie z obchodów 15-lecia erygowania Diecezji Ełckiej oraz powołania do życia Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, Ełk, 6 października 2007 r. Wojciech Kalinowski s. 461-467
Eine Grundlage zur Kommunikativen Theologie Wojciech Kalinowski s. 471-486