Znaleziono 67 artykułów

Maria Joczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolokwium polsko-francuskie w 100-lecie urodzin Tadeusza Żeleńskiego (Boya) Maria Joczowa s. 36-39
"Spór o metaforę", Jean Rousset, "Pamietnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Jean Rousset (aut. dzieła rec.) s. 109
"O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku", Antonina Bartoszewicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Maria Joczowa Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 112
"Reverdy", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Maria Joczowa Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800-1831", Halina Cieślakowa, Gdańsk 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 115
"Matejko i Kraszewski: dwie koncepcje dziejów Polski", Wincenty Danek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 121
"Wiązanka historycznoliteracka: studia i szkice", Stanisław Pigoń, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 123
"Romantyzm i narodziny nowoczesności", Juliusz Starzyński, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 124
"Towiański i rozterki romantyzmu", Adam Sikora, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 125
"Wprowadzenie w "Pana Tadeusza", Stanisław Pigoń, Kraków 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 125
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820-1871: studium monograficzne", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 127
"Z problematyki polskiej tragedii narodowej", Stanisław Kaszyński [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 132
"Norwid i Chopin w dziennniku Koźmiana", Zbigniew Sudolski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Pogański Rzym Mandelstama", Ryszard Przybylski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Świat >>Sonetów krymskich<< Adama Mickiewicza", Stanisław Makowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Pisarz wciąż żywy. Studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego", Wincenty Danek, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 135
"Zwycięstwo metafory : o "Dziadach" wileńskich", Rolf Fiegutch, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Rolf Fiegutch (aut. dzieła rec.) s. 135
"Julian Klaczko o Edwardzie Dembowskim", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 135
"Rola przemian dobowych w konstrukcji czasowej >>Króla-Ducha<< Słowackiego", Maria Korzeniewicz, "Ruch Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Korzeniewicz (aut. dzieła rec.) s. 136
"Romantyzm polski w literaturze węgierskiej", István Csapláros [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa István Csapláros (aut. dzieła rec.) s. 137
"O "Genezis z ducha", Alina Kowalczykowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 137
"Francuska powieść historyczna w epoce romantyzmu", Boris Georgiewicz Reizow, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Boris Georgiewicz Reizow (aut. dzieła rec.) s. 137
"Mickiewicz w kręgu Goethego i >>Fausta<<", Jan Zygmunt Jakubowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Dwa oblicza wczesnego romantyzmu /Mickiewicz-Malczewski Maria Joczowa Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 139
"Antoni Malczewski w Czechach", Józef Magnuszewski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego Oświecenia", Ryszard Łużny, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 140
"Krasiński a literatura europejska", Zbigniew Sudolski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Kilka refleksji o romantycznych obyczajach literackich (pierwsze przekłady Mickiewicza)", Maria Straszewska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 141
"Polska w romantyzmie hiszpańskim", Gabriela Makowiecka, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Maria Joczowa Gabriela Makowiecka (aut. dzieła rec.) s. 143
"O nieistnieniu nocy w >>Królu-Duchu<< Juliusza Słowackiego", Józef Opalski, "Ruch Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Mickiewicz w kręgu idei i postulatów Sulzera", Stefania Skwarczyńska, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Z pracy nad tekstami Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Maria Joczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Niełatwe zwycięstwo Norwida", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Wpływ Ideologów na młodego Stendbala", Maria Dramińska-Joczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Dramińska-Joczowa (aut. dzieła rec.) s. 161
"Pomniki i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie Oświecenia i Romantyzmu", Ireneusz Opacki, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Tradycje epiki ariostyczno-wielandowskiej w "Grażynie", Marian Maciejewski, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Elementy wizji teatralnej w historiozoficznych dramatach C. K. Norwida", Jadwiga Jakubowska, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Maria Joczowa Jadwiga Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Romantyczna wizja rewolucji", Maria Janion, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 168
"Kilka uwag o nazwach arabskich w Mickiewiczowskim przekładzie z Almotenabbiego", Janina Złotnicka-Kurcewiczowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Janina Złotnicka-Kurcewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 169
"Pogłosy konfederacji barskiej na ziemi krakowskiej", Lidia Ligęza [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Lidia Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 170
"Kult Napoleona w Wolnym Mieście Gdańsku / 1807-1813/ : /z zagadnień legendy napoleońskiej w Polsce Maria Joczowa Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Słowianie, my lubim sielanki...", Alina Witkowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Historia i romantyczna epika", Maria Żmigrodzka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 174
"Romantyczny naród: klęska i triumf", Alina Witkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Ksiądz Marek i proroctwa polityczne doby radomsko-barskiej", Emanuel Rostworowski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Twórczość Ryszarda Berwińskiego wobec romantycznych konwencji", Seweryna Wysłouch, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 175
"O kilku motywach u Baudelaire'a", Walter Benjamin, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5, 6 : [recenzja] Maria Joczowa Walter Benjamin (aut. dzieła rec.) s. 176
"Romantyczni jakobini. Dembowski-Berwiński", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Kultura literacka (1918-1931)", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1973 : [recenzja] Maria Joczowa Stefan Żółkiewski s. 178
"Zbliżenia skandynawsko-polskie", Zenon Ciesielski, Gdańsk 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Zenon Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887-1918). Informacje. Sądy. Przekłady", Wanda Krajewska, Wrocław 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Rede Dolche, rede Schwerter", Bogdan Zakrzewski, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Maria Joczowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Współczesne wydarzenia polityczne jako element genezy >>Wacława dziejów<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 5 : [recenzja] Maria Joczowa Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 186
"Poeta tragiczny (losy i twórczość A. A. jakubowskiego", Julian Maślanka, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 5 : [recenzja] Maria Joczowa Julian Maślanka s. 188
"Teatr romantyczny, rewolucyjny i polityczny", Stanisław Marczak-Oborski, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 194
">>Rękopis znaleziony w Saragossie<< Jana Potockiego na tle polskiej kultury literackiej XVIII wieku. (Uwagi i spostrzeżenia)", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 194
"Ezoriare aliquis nostris ex ossibus ultor", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 196
"O literaturze polskiej", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Zagadki mickiewiczowskie", Czesław Zgorzelski, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Jan Potocki-polityk konserwatywny czy liberalny?", Jerzy Skowronek, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Między Oświeceniem a ideologią. Jan Potocki i Constantin-François Volney", Marian Skrzypek, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Marian Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 220
"Romain Rolland i Polska", Zbigniew Naliwajek, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Naliwajek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Artyzm i sens >>Rękopisu znalezionego w Saragossie<< (I)", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Listy do Adama Sołtana", Zygmunt Krasiński, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 248
"Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytzcznoliterackie", Leon Borowski, Warszawa 1972 : [recenyja] - M. J. Maria Joczowa Leon Borowski (aut. dzieła rec.) s. 256
"Partytura krytyczna Schillerowskiej inscenizacji "Dziadów", Jerzy Timoszewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Jerzy Timoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 263