Znaleziono 65 artykułów

Janusz Hochleitner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowożytne pielgrzymki w życiu społecznym Warmii Janusz Hochleitner s. 25-39
Misja św. Wojciecha : próba usystematyzowania przyczyn i uwarunkowań Janusz Hochleitner s. 29-41
Szkoły parafialne w epoce staropolskiej na przykładzie Warmii i Kujaw Janusz Hochleitner s. 33-46
Kultura religijna wsi warmińskiej na przełomie XIX Janusz Hochleitner s. 33-51
Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej Janusz Hochleitner s. 41-58
Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur? Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 44-51
Biskup Stanisław Hozjusz a Elbląg : przyczynek do zrozumienia form, znaczenia i dziedzictwa aktywności Hozjusza w dobie reformy katolickiej Janusz Hochleitner s. 47-65
Strategia i działania niezbędne dla popularyzacji polskich szlaków tematycznych Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Mieczysław K. Leniartek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 48-55
Czy istnieje potrzeba szerszej debaty z osobami i instytucjami kreującymi nowe produkty turystyki kulturowej? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 53-58
Promocja turystyki kulturowej przez Internet : czy to wystarczy? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Mieczysław K. Leniartek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos v. Rohrscheidt s. 54-58
Umiejętyności i zakres wiedzy niezbędne dla przewodników i pilotów obsługujących turystów kulturowych Janusz Hochleitner Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska s. 54-62
Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur : (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie) Janusz Hochleitner Izabela Lewandowska s. 57-74
Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" i "turystyka" : rozumiana jako peregrynacje wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt s. 60-64
Warmińska pobożność ludowa wpisana w dawne zwyczaje wielkopostne i wielkanocne Janusz Hochleitner s. 61-73
Ikonographie über Empfindlichkeit und religiöses Bewußtsein der Ermlandbewohner in der zeit der tridentinischen Reform Janusz Hochleitner s. 63-79
Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją przed polskim muzealnictwem regionalnym w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Marek Nowacki Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt s. 71-78
Kultura ludowa Mazowsza w dorocznej obrzędowości Warmiaków Janusz Hochleitner s. 76-94
Kultura ludowa Mazowsza w dorocznej obrzędowości Warmiaków Janusz Hochleitner s. 76-94
Rola lokalnych grup działania na rzecz rozwoju funkcji turystycznych województwa mazowieckiego Janusz Hochleitner s. 77-91
Boże Ciało w tradycji i zwyczajach ludowych : (na przykładzie diecezji warmińskiej w okresie potrydenckim) Janusz Hochleitner s. 77-92
Taufbücher als anzeichen der Ermländischen Verehrung von Heiligen Janusz Hochleitner s. 79-88
Polaków pielgrzymowanie do Gietrzwałdu w przededniu I wojny światowej = Polish pilgrims to Gietrzwałd on the eve of first World War Janusz Hochleitner s. 81-89
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polaków pielgrzymowanie do Gietrzwałdu w przededniu I wojny światowej = Polish pilgrims to Gietrzwałd on the eve of first World War Janusz Hochleitner s. 81-89
Problem "skansenizacji" dziedzictwa kulturowego w turystyce Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 88-95
"Dzieje kościoła i parafii św. Wojciecha w Elblągu", Janusz Hochleitner, Elbląg 2009 : [recenzja] Krzysztof Sidorkiewicz Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 92-95
Szukając genezy pruskiego ekumenizmu : z życia religijnego na pruskim pograniczu katolicko-ewangelickim Janusz Hochleitner s. 97-124
"Elbląg w grudniu 1970 roku", pod red. Janusza Hochleitnera, Elbląg 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 116-119
Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy Janusz Hochleitner s. 123-136
Przejawy warmińskiego kultu Matki Bożej w okresie wdrażania reformy trydenckiej Janusz Hochleitner s. 131-147
Elblążanie wobec udziału wojska w tłumieniu wystąpień robotniczych w grudniu 1970 roku Janusz Hochleitner s. 131-144
Wpływ sztuki ludowej na kształtowanie się świadomości Warmiaków w II połowie XIX wieku Janusz Hochleitner s. 131-149
Warmińskie nowożytne księgi chrztów jako źródło historyczne Janusz Hochleitner s. 139-152
"Ecclesia triumfans" : zarys nowożytnego kultu świętych na pograniczach warmińsko- i chełmińsko-pomezańskich : (na przykładzie kultu św. Jana Nepomucena) Janusz Hochleitner s. 143-165
"Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii", Arkadiusz Wagner, Olsztyn 2007 : [recenzja] Janusz Hochleitner Arkadiusz Wagner (aut. dzieła rec.) s. 150-153
100 lat historii parafii św. Wojciecha w Elblągu Janusz Hochleitner s. 159-187
Funkcje średniowiecznych dzwonów jako przejaw procesu sakralizacji przestrzeni kulturowej Janusz Hochleitner s. 179-192
Kultura ludowa Ziemi Sztumskiej Janusz Hochleitner s. 195-206
Współczesne graffiti - wyzwanie badaczy życia codziennego Janusz Hochleitner s. 219-231
"Rada Miejska w Elblągu I kadencji 1990-1994. U źródeł społeczeństwa obywatelskiego", pod red. Janusza Hochleitlera, Elbląg 2009 : [recenzja] Krzysztof Sidorkiewicz Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Tożsamość regionalna a ewangelizacja (inspiracje do potencjału pielgrzymkowego diecezji elbląskiej) Janusz Hochleitner s. 269-281
"Szesnaście miesięcy wolności - 'Solidarność' w województwie elbląskim", pod red. Janusza Hochleitnera, Elbląg 2006 : [recenzja] Piotr Kardela Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Jezuici w dominium warmińskim na przełomie XV i XVI wieku Janusz Hochleitner s. 269-280
Sakrament chrztu na Warmii w potrydenckiej liturgii i zwyczajach Janusz Hochleitner s. 281-295
"Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2005 : [recenzja] Władysław Nowak Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Kapliczki Warmii południowej : przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2004 : [recenzja] Aleksander Łosiński Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 312-315
Pielgrzymki w życiu bł. Doroty z Mątów Wielkich Janusz Hochleitner s. 327-342
Ikonografia religijna Warmiaków w dobie reformy trydenckiej Janusz Hochleitner s. 329-345
„Polskie źródła ikonograficzne XVII wieku. Analiza metodologiczna”, Krzysztof Maciej Kowalski, Warszawa-Poznań 1988 : [recenzja] Janusz Hochleitner Krzysztof Maciej Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 348-351
Współczesne rekonstrukcje bitwy pod Grunwaldem Janusz Hochleitner Monika Jasieniewska s. 359-372
Pobożność ludowa na Warmii a kult świętych Janusz Hochleitner s. 363-376
„Mazurzy - społeczność pogranicza”, Andrzej Sakson, Poznań 1990 : [recenzja] Janusz Hochleitner Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Powiernik tajemnic królowej. Kult świętego Jana Nepomucena na Warmii", Janusz Hochleitner, Elbląg 1996 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Obrońca przed wylewami rzek. Niezwykłe dzieje życia i kultu św. Jana Nepomucena", Janusz Hochleitner, Iwona Scheer, Elbląg-Świdnica 1998 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) Iwona Scheer (aut. dzieła rec.) s. 410
Mikołaj Kopernik a polscy osadnicy w komornictwie olsztyńskim : w poszukiwaniu wątków i tematów dla turystyki kulturowej w województwie warmińsko-mazurskim Janusz Hochleitner s. 417-430
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Religijność potrydencka na Warmii (1551-1655)", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2000 : [recenzja] Alojzy Szorc Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 422-428
"Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2004 : [recenzja] Szymon Drej Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 445-446
">>Studenckie Teki Historyczne<<" Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Gdańskiego przy Instytucie Historii UG", 2004 : [recenzja] Janusz Hochleitner s. 484-487
Ziemia pruska w przekazach hagiograficznych poświęconych św. Wojciechowi (do końca XV wieku) Janusz Hochleitner s. 485-491
"Warmia w dobie "potopu" szwedzkiego 1654–1660. Protokołu posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", wyd. A. Szorc, I. Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Janusz Hochleitner Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 491-494
Sympozjum o dziedzictwie kulturowym Janusz Hochleitner s. 497-499
Uwarunkowania rozwojowe lokalnych grup działania w województwie warmińsko-mazurskim Janusz Hochleitner s. 545-567
Sytuacja ekonomiczna parafii św. Wojciecha w Elblągu w 1919 roku w świetle wydatków finansowych Adam Górnicki Janusz Hochleitner s. 555-563
"Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym. Dziedzictwo przestrzeni sakralnej na Warmii", Magdalena Swaryczewska, Olsztyn 2008 : [recenzja] Janusz Hochleitner Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 567-572
Bernhard Schmid (1872-1947) : księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Malborku : próba rekonstrukcji, Wacław Sieradzan, Malbork 2011 : [recenzja] Janusz Hochleitner Wiesław Sieradzan (aut. dzieła rec.) s. 634-639
Na marginesie "Religijności potrydenckiej na Warmii" Andrzej Kopiczko Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 651-659