Znaleziono 7 artykułów

Melánia Feszterová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podnoszenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli- kształcenie w zakresie BHP Melánia Feszterová Klaudia Jomová Mária Porubská s. 111-117
Dôležitosť vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Melania Feszterova Tomas Kozik s. 115-120
BOZP ako motivačný faktor v prácach ŠVOČ Melania Feszterova s. 145-149
Implementácia nových trendov vzdelávania do oblasti BOZP pre budúcich učiteľov chémie Melania Feszterova s. 156-163
Význam celoživotného vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Melánia Feszterová Tomáš Kozik s. 187-192
Vzdelávanie zamerané na odpady s cieľom ochrany prostredia Melánia Feszterová s. 364-370
BOZP aplikovaná vo výchove a vzdelávaní budúcich učiteľov chémie Melania Feszterova s. 382-387