Znaleziono 8 artykułów

Maryla Bieniek-Majka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw Maryla Bieniek-Majka s. 11-19
Zmiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Maryla Bieniek-Majka s. 109-119
Determinanty konkurencyjności grup producentów owoców i warzyw – studium przypadku Maryla Bieniek-Majka s. 116-125
Aktywa trwałe grup i organizacji producentów owoców i warzyw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005–2014 Maryla Bieniek-Majka s. 149-159
Współpraca z sieciami handlowymi jako dostosowanie się producentów owoców i warzyw do wymagań współczesnego rynku Maryla Bieniek-Majka s. 171-180
Grupy producentów owoców i warzyw w świetle zmian legislacyjnych Maryla Bieniek-Majka s. 191-198
Struktura pomocy finansowej skierowanej do grup producentów owoców i warzyw w Polsce Maryla Bieniek-Majka s. 223-233
Raport z badań „Losy zawodowe i edukacyjne absolwentów 2015 roku” Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Maryla Bieniek-Majka s. 505-512