Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 218 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Wzrasta także potencjał naukowo-badawczy UMCS, m.in. dzięki środkom z funduszy europejskich. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Powstały nowoczesne obiekty i laboratoria, np. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii. W ostatnim okresie Uczelnia otworzyła nowoczesny Inkubator Medialno-Artystyczny. To wyjątkowy na rynku Polski Wschodniej cyfrowy ośrodek twórczy, wpisujący się w przestrzeń dialogu między edukacją, kulturą, sztuką a mediami. Podpisaliśmy też porozumienie z TVP Lublin, przewidujące realizację wspólnych projektów medialnych w ramach Inkubatora.

Współpracujemy również z wieloma innymi instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy, ostatnio również z Chin. Docenione zostały nasze starania, dotyczące dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. UMCS otrzymał wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. Jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Wielokrotnie współorganizowaliśmy znaczące wydarzenia w życiu miasta i regionu, np. Dni Lubelskiej Wyżyny IT czy I Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - jego misją jest publikowanie i rozpowszechnianie badań pracowników Uniwersytetu w postaci prac monograficznych i dzieł zbiorowych oraz syntez, a także udostępnianie studentom i wszystkim kształcącym się podręczników i materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, w roku 2012 – 172, w roku 2013 – 204 tytuły, natomiast w roku ubiegłym – 157 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.