Tytuł Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
ISSN 1896-7604
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne s. 9
O projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym Maksymilian Pazdan s. 11-19
Ewolucja pojęcia międzynarodowego prawa handlowego Jerzy Poczobut s. 21-54
Pojęcie umowy ubezpieczenia w świetle przepisów wspólnotowych dyrektyw ubezpieczeniowych Marcin Kropka s. 55-83
Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym Maciej Zachariasiewicz s. 85-113
Projekt ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z dnia 9 paźŸdziernika 2006 r. s. 115-131
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r., III CK 80 s. 133-143
Prawo właœściwe dla przelewu wierzytelnośœci : glosa do wyroku S¹du Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r. (III CK 80 Witold Kurowski s. 145-152
Dorozumiany wybór prawa : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 1077 Maciej Zachariasiewicz Łukasz Żarnowiec s. 153-173